IPJ Suceava scoate la concurs șase posturi de ajutor de șef de post prin încadrare din sursă externă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Posturile de ajutor șef de post sunt destinate posturilor de poliție din comunele: Marginea, Baia, Șerbăuți, Moldovița, Șaru Dornei și Straja. 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 • să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 • să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 15 – 24 noiembrie 2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24 noiembrie 2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro.

Adauga comentariu