Primăria Suceava scoate la „bătaie” mai multe posturi. Se caută trei îngrijitori pentru Bazar și trei inspectori pentru parcările cu plată

Conform platformei posturi.gov.ro, Primăria Suceava scoate la „bătaie” trei posturi de îngrijitor în Complexul Comercial „Bazar” (aflat în grija Direcției Administrația Piețelor) și trei posturi de inspector de specialitate în cadrul Biroul gestionare activități parcări auto.

Pentru a ocupa funcțiile candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a afla care sunt condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor menționate puteți da click pe link-urile de mai jos:

Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector de specialitate va expira la data de 21 martie 2022, iar anunțul privind funcțiile de îngrijitor va expira la data de 16 martie 2022.

Adauga comentariu