Primăria Suceava scoate la „bătaie” posturi pe bandă rulantă. Se caută patru șefi de serviciu la DGDP și trei inspectori de specialitate la Direcția de Ecologizare

Conform platformei posturi.gov.ro, Primăria Suceava scoate la „bătaie” patru posturi de șef de serviciu în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public și trei posturi de inspector de specialitate II în cadrul Direcției de Ecologizare.

Pentru a ocupa funcțiile candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a afla care sunt condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor menționate puteți da click pe link-urile de mai jos:

Șef de serviciu: http://posturi.gov.ro/anunt/sef-serviciu-4-posturi-primaria-municipiului-suceava/

Inspector de specialitate II: http://posturi.gov.ro/anunt/inspector-de-specialitate-ii-3-posturi-primaria-municipiului-suceava/

Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de serviciu va expira la data de 27 mai 2022, iar anunțul privind funcțiile de inspector de specialitate II va expira la data de 20 mai 2022.

Ca de fiecare dată, Primăria Suceava nu face prea multă zarvă publică cu privire la aceste posturi vacante, probabil pentru a se putea face angajările pe bază de „recomandări”.

Vă amintim faptul că Primăria Suceava a scos la „concurs” și niște posturi de îngrijitori pentru Bazar și de inspectori pentru parcările cu plată, prin luna martie 2022.


Adauga comentariu